مرجع کامل گوگل ارت Google Earth گوگل ارث

مرجع غیر رسمی آموزش گوگل ارث Google Earth گوگل ارت

آموزش گوگل ارثآشنایی با سیستم های مختصات در گوگل ارث
آموزش گوگل ارت - آموزش گوگل ارث - آموزش Google Earth

<<<صفحه نخست >>>

 

 

نصف النهارها

خط یا نیم‌دایره‌ فرضی‌ است که به قطب شمال و جنوب می‌رسد و طول جغرافیایی یک نقطه را تعیین می‌کند.

نصف النهار مبدا از گرینویچ لندن می گذرد و سایر نصف النهار ها در دو قطب باهم متقاطع می شوند زاویه بین آنها و نصف النهار مبدا برحسب درجه از 180o شرقی تا 180o غربی متغیر است

 

مدارها

 خطوط و دوایر فرضی موازی با استوا که تعیین کننده عرض جغرافیایی هستند و بصورت موازی و نسبت به هم جهت شمالی و جنوبی دارند. مدارها خطوط متقاطع نصف‌النهارهایند.

مدار مبدا استوا می باشد و زاویه سایر مدارات با آن برحسب درجه از 90o شمالی تا 90o  جنوبی است

 

مختصات بر اساس درجه

در این روش مختصات فقط مقدار درجه نوشته می شود و برای دقت بیشتر از اعشار استفاده می گردد به عنوان مثال مختصات قله دماوند به شرح ذیر می باشد:

lat :  35.954683°  N

lon : 52.110267° E

البته من خودم حرف های N و E را اضافه نمودم تا شما بهتر متوجه شوید چون در این روش عرض های شمالی مثبت می باشند و عرض های جنوبی منفی و همچنین طولهای شرقی مثبت می باشند و طول های غربی منفی و از نوشتن حرف های N و E خودداری می گردد. و به جای آن از lat و lon استفاده می شود. به علامت درجه توجه کنید.

جهت ذخیره سازی مختصات از این روش استفاده می گردد و در صورت نیاز به سایر سیستم های مختصاتی توسط نرم افزارهای مربوطه تبدیل می گردند.

 

مختصات بر اساس درجه و دقیقه

در این روش مختصات مقدار درجه و دقیقه(مقدار دقیقه حداکثر59 می باشد) نوشته می شود و برای دقت بیشتر از اعشار دقیقه استفاده می گردد.به عنوان مثال مختصات قله دماوند به شرح ذیر می باشد:

 35° 57.281' N

 52° 06.616' E

این مختصات با مختصات بالا یکی است فقط نحوه نوشتن آن متفاوت است. به علامت درجه و دقیقه توجه کنید.

 

مختصات بر اساس درجه ، دقیقه و ثانیه

در این روش مختصات مقادیر درجه ، دقیقه و ثانیه (مقدار دقیقه و ثانیه حداکثر 59 می باشد) نوشته می شود و برای دقت بیشتر از اعشار ثانیه استفاده می گردد.به عنوان مثال مختصات قله دماوند به شرح ذیر می باشد:

 35° 57' 16.86" N

 52° 06' 36.96" E

این مختصات با مختصات بالا یکی است فقط نحوه نوشتن آن متفاوت است. به علامت درجه و دقیقه و ثانیه توجه کنید.

 

مختصات بر اساس UTM یا (Universal Transverse Mercator)

این مختصات متریک می باشد . استفاده از این روش پیچیدگی خاصی دارد فقط به اختصار بدانید که کره زمین را به خانه هایی در ابعداد 6*8 درجه تقسیم نموده اند و برای نوشتن مختصات ابتدا آدرس خانه که یک عدد 2رقمی و یک حرف می باشد قید می گردد و بعد فاصله تا نصف النهاری در تقسیم بندی های ثانویه برحسب متر و بعد از آن فاصله تا استوا برحسب متر.به عنوان مثال مختصات قله دماوند به شرح ذیر می باشد:

39 S 600124.88m E 3979491.82m N

 این مختصات با مختصات بالا یکی است فقط نحوه نوشتن آن متفاوت است. به علامت متر و نماد شمال و شرق توجه کنید.

 

 Military Grid Reference System

این مختصات هم مانند UTM متریک می باشد و بیشتر کاربرد نظامی دارد. مبنای محاسبات فاصله آن نیز مانند UTM می باشد با این تفاوت که نام خانه هایی با تقسیم بندی های ثانویه در این مخصات ذکر می گردد  و بعد از آن 5 رقم  شرقی و در نهایت 5 رقم شمالی و برخی از اعداد مختصات UTM حذف می گردند.به عنوان مثال مختصات قله دماوند به شرح ذیر می باشد:

39SXV0012479491

این مختصات با مختصات بالا یکی است فقط نحوه نوشتن آن متفاوت است. به بی علامت بودن این مختصات توجه کنید.

 

 

<<<صفحه نخست >>>