مرجع کامل گوگل ارت Google Earth گوگل ارث

مرجع غیر رسمی آموزش گوگل ارث Google Earth گوگل ارت

آموزش گوگل ارثدانلود download گوگل ارث Google Earth گوگل ارت
آموزش گوگل ارت - آموزش گوگل ارث - آموزش Google Earth

 <<<صفحه نخست >>>

 در جدول زیر فایل دانلود چند نسخه متفاوت به همراه کرک آن آمده روی نسخه مورد نظر کلیک کنید: 

 

 

دانلود برنامه


    دانلود فایل کرک
Google Earth 7.1.1.1580    کرک نسخه 6  و 7 قابل استفاده است
Google Earth Pro 7.0.2.8415    کرک نسخه 6 و 7 قابل استفاده است
 Google Earth Pro 7.0.1.8244 beta   دانلود فایل کرک نسخه 7 
Google Earth 6.2.2.6613   دانلود فایل کرک نسخه 6 
 Google Earth 5.0.11733   دانلود فایل کرک نسخه 5
 Google Earth 4.2.0205    
Google Earth Pro 4.1.7087 beta    

 

 

 

 

 

دانلود برنامه


    دانلود فایل کرک
Google Earth 7.1.2.2041    کرک نسخه 6  و 7 قابل استفاده است
Google Earth Pro 7.0.2.8415    کرک نسخه 6 و 7 قابل استفاده است
 Google Earth Pro 7.0.1.8244 beta   دانلود فایل کرک نسخه 7 
Google Earth 6.2.2.6613   دانلود فایل کرک نسخه 6 
 Google Earth 5.0.11733   دانلود فایل کرک نسخه 5
 Google Earth 4.2.0205    
Google Earth Pro 4.1.7087 beta    

 

 

اگر به نسخه های دیگری نیاز داردید از لینک زیر کمک بگیرید.

دانلود سایر نسخه ها