مرجع کامل گوگل ارت Google Earth گوگل ارث

مرجع غیر رسمی آموزش گوگل ارث Google Earth گوگل ارت

آموزش گوگل ارثمدل 3 بعدی غرق شدن کشتی Costa Concordia در ایتالیا
آموزش گوگل ارت - آموزش گوگل ارث - آموزش Google Earth

<<< صفحه نخست>>>

 

غرق شدن کشتی Costa Concordia در سواحل ایتالیا

 

مدل 3بعدی غرق شدن کشتی درگوگل ارث

 

 

 

دانلود فایل KMZ  حجم 2.3MB